Historia Banku

Menu witryny

"Logowanie Internet Banking"

Odnośniki

Historia Banku

Historia Banku

Historia Banku
Historia Banku


Południowo-Mazowiecki  Bank Spółdzielczego w Jedlińsku jest jednym  z najstarszych  banków w regionie radomskim.    6  września  2011 roku obchodził stulecie działalności. Jego założycielami byli właściciele okolicznych majątków ziemskich, proboszcz parafii w Jedlińsku, rzemieślnicy i rolnicy. Bank przechodził różne koleje losu, zmieniały się siedziby władze i jego nazwy. Ale cały czas, nawet wśród zawieruch wojennych pierwszej i drugiej wojny światowej nie zaprzestawał działalności.

           Szybki rozwój w pierwszym okresie  funkcjonowania, został zahamowany w wyniku  wybuchu  I wojny światowej. Po  jej  zakończeniu i odzyskaniu przez Polskę niepodległości  Towarzystwo Oszczędnościowo- Pożyczkowe w Jedlińsku - taką wówczas bank nosił nazwę,  ze względu na brak nowych uwarunkowań prawnych kontynuowało pracę w oparciu  o statut uchwalony w czasach carskich.

        Istotne zmiany w  uregulowaniach prawnych nastąpiły w 1920 roku. Sejm uchwalił   Ustawę o spółdzielniach, która regulowała działalność wszystkich organizacji spółdzielczych w Polsce, w tym  również  zadania spółdzielni kredytowych.  Ich głównym zadaniem miało być dostarczanie  członkom tanich  pożyczek  na dogodnych warunkach  oraz  prowadzenie działalności   oświatowo-wychowawczej.

       Towarzystwo Oszczędnościowo-Pożyczkowe w Jedlińsku dostosowało swój statut do prawodawstwa polskiego w 1922 roku . Dokonano wówczas zmiany nazwy na Kasa Stefczyka spółdzielnia z odpowiedzialnością nieograniczona w Jedlińsku. Statut  został zarejestrowany w Sądzie Okręgowym  w Radomiu 10 maja 1922 roku pod numerem 44.

Podobnie jak przed wojną Kasa była członkiem Centralnej Kasy Spółdzielni Rolniczych w Warszawie, która była jej centralą finansową.

       Skala prowadzonej  działalność kasy była uzależniona od sytuacji gospodarczej. Inflacja w latach 1921 -1924 spowodowała  znaczne problemy . Stracono praktycznie cały majątek zgromadzony od początku istnienia. Uchroniono się jednak od najgorszego- upadku. Trzeba bowiem wiedzieć, że w tym okresie zbankrutowało wiele spółdzielni w kraju.

Po  reformie przeprowadzonej przez  ministra skarbu Władysława Grabskiego i wprowadzeniu nowej waluty –złotego Kasa zaczęła stopniowo odbudowywać utracone kapitały .

Kolejne załamanie nastąpiło po 1929 roku w związku ze światowym  kryzysem gospodarczym. Było ono na tyle dużym zagrożeniem dla Kasy Stefczyka w Jedlińsku, że na początku lat trzydziestych rozważana była możliwość zakończenia działalności. Jednak spółdzielcom  udało się przezwyciężyć trudności i kasa kontynuowała działalność. Rokrocznie  wypracowywano zyski  na tyle znaczące,  że w 1932 roku na walnym  zgromadzeniu  członków Kasy omawiana była  sprawa budowy nowej siedziby banku. Zarząd Kasy proponował, aby siedziba była zakupiona lub zbudowana wspólnie z ze sklepem” Pomoc własna” i  Cechem Zjednoczonych Rzemieślników Chrześcijan w Jedlińsku. Plany te jednak nie zostały zrealizowane. Na przeszkodzie stanęło zaostrzenie  kryzysu światowy, który dotknął szczególnie  wieś i rolnictwo. Kredytobiorcy przestali regulować swoje zobowiązania, banki miały duże problemy ze ściąganiem zobowiązań. Ta sytuacja wystąpiła również w naszym banku. Na szczęście z pomocą przyszło  państwo. Formą pomocy, mającą  na celu oddłużenie  rolnictwa była konwersja  wierzytelności rolniczych. Z tej formy pomocy skorzystała również Kasa w Jedlińsku. Zdecydowana poprawa warunków funkcjonowania Kasy nastąpiła  dopiero po 1937 roku.

    Siłą organizacji spółdzielczych są ich członkowie. W naszym banku  ich liczba w okresie przed 1939 rokiem była różna. W pierwszym  roku działalności tj.  1911 było ich 44, w  1930 roku   200, w   1937 roku  237.Warunkiem przyjęcia  do kasy było uiszczenie wpisowego w wysokości 5 zł. i wniesienie udziału w wysokości 10 zł. Możliwa była wpłata wielu udziałów.

         Kasa Stefczyka gromadziła środki okolicznej ludności. W 1937 roku wkłady oszczędnościowe wynosiły 13 974,02 zł. Najwyższy wkład wynosił 4 600 zł. Środki ze zgromadzonych lokat, powiększone o kredyty  zaciągane w Centralnej Kasie Spółdzielni Rolniczych i fundusze własne przeznaczane były na udzielanie kredytów. Chętnych do zaciągania kredytów nie brakowało .Zdecydowana większość członków korzystała z kredytów. W 1937  roku kredyty zaciągnęło 203 członków.  Kasa Stefczyka nie zapominała o społeczności lokalnej. Z podziału zysku rokrocznie przekazywano środki na  cele społeczne m. innymi straż ogniową , na ogrodzenie krzyża poległych w 1809 roku . Ostatnie przed wybuchem wojny posiedzenie Rady Nadzorcze j i  Zarządu odbyło się 22 sierpnia 1939 roku o godzinie 21.

              Po II wojnie światowej  bank   nosił nazwę  Spółdzielnia Oszczędnościowo Pożyczkowa i  od 1975 roku Bank Spółdzielczy w Jedlińsku.


W 2007 roku członkowie Banku Spółdzielczego w Jedlińsku i Banku Spółdzielczego w Szydłowcu podjęli decyzję o połączeniu tych dwóch struktur i utworzeniu silnej organizacji, która będzie mogła jeszcze lepiej obsługiwać liczne grono klientów. Z dniem 1 lipca 2007 roku nastąpiło połączenie. Nowa organizacja przyjęła nazwę Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku.

          Obecnie bank jedynie w ogólnych zapisach statutu dotyczących jego samorządowej działalności przypomina Kasę Stefczyka z okresu międzywojennego. Jest nowoczesnym bankiem obsługującym osoby fizyczne i podmioty gospodarcze z kilkunastu powiatów województwa mazowieckiego i świętokrzyskiego. Posiada 11 placówek, w których zatrudnionych jest ponad  siedemdziesięciu  pracowników. 

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.