Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy

Informacja

Menu witryny

"Logowanie Internet Banking"

Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy
RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWY

RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWY

Przeznaczenie rachunku

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy umożliwia:

•gromadzenie środków pieniężnych,

•przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych, z wyłączeniem rozliczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,

•zlecanie Bankowi regulowania jednorazowych lub okresowych zobowiązań i płatności wobec osób trzecich (np. opłata za czynsz, gaz, światło, radio i telewizor, telefon, ubezpieczenia, spłata kredytów itp.); korzystanie ze stałych zleceń płatniczych,

•uzyskanie i korzystanie z kredytu,

•korzystanie z kart bankomatowych,

korzystanie z Internet bankingu

•przelewanie środków na rachunki oszczędnościowych wkładów terminowych oferowanych przez Bank,

•otrzymanie informacji o zmianie salda z wykorzystaniem wiadomości SMS.

Posiadacze rachunku

1.ROR może zostać otwarty dla osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych

(rezydentów) - dla jednej osoby lub jako wspólne dla dwóch lub więcej osób. Dopuszcza się możliwość otwarcia ROR dla małoletniego, w tym przypadku dysponowanie środkami na rachunku, w zakresie drobnych rozliczeń przez małoletniego dopuszczalne jest po ukończeniu 13 lat, chyba że przedstawiciel ustawowy zgłosi do banku zastrzeżenia w zakresie zakazu wypłat do 18 roku życia.

Otwarcie rachunku

Otwarcie ROR następuje przez zawarcie pisemnej umowy pomiędzy Bankiem a osobą występującą o jego otwarcie, która zobowiązuje się do wnoszenia systematycznych wpłat o określonej wysokości.

Osoba występująca może złożyć u pracodawcy dyspozycję przelewania na rachunek całości lub części wynagrodzenia. Emeryci i renciści zlecają przelewanie całości emerytury (renty) bez względu na jej wysokość.

Możliwe jest przeniesienie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego z innego banku.

Pełnomocnictwo

Posiadacz ROR może w formie pisemnej udzielić pełnomocnictwa do dysponowania jego rachunkiem innej osobie fizycznej.

Pełnomocnictwo może być udzielone jako stałe (bez ograniczeń - w ramach, którego pełnomocnik działa w takim samym zakresie jak Posiadacz rachunku lub szczególne - w ramach, którego pełnomocnik ma prawo do dysponowania rachunkiem wyłącznie w zakresie określonym przez Posiadacza ROR) i jednorazowe, w ramach, którego pełnomocnik może dokonać jednorazowej czynności, ściśle określonej w treści pełnomocnictwa.

Oprocentowanie rachunku

Środki pieniężne na ROR są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. Należne odsetki dopisywane są do salda na koniec roku kalendarzowego.

drukuj całą stronę

Stopka

Rozmiar czcionki

Dodatkowe opcje dostępności

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.