Kredyty

Informacja

Menu witryny

"Logowanie Internet Banking"

Skorzystaj z atrakcyjnych warunków kredytowych , decyzyjność szybko , sprawnie i na miejscu .

Kredyty dla małych i średnich firm (MŚP), przedsiębiorców indywidualnych , instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych  czyli dla  podmiotów  prowadzących  rejestrowaną działalność gospodarczą-  to idealne rozwiązanie potrzeb firmowych

Oprocentowanie  produktów kredytowych w oparciu o stawkę WIBOR 3 M plus marża Banku

 

Bank Gospodarstwa Krajowego
 • o udzielnie poręczenia/gwarancji może ubiegać się MŚP,
 • poręczeniem/gwarancją mogą zostać objęte projekty, realizowane z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, infrastrukturalne, związane z rozwojem sektora małych i średnich przedsiębiorstw, w tym realizowane z wykorzystaniem środków publicznych,
 • wartość udzielonego poręczenia/gwarancji mieści się w granicach od 100 000 PLN do 10 000 000 EUR (równowartość w zł), max 80% kwoty kredytu,
 • z tytułu udzielenia poręczenia/gwarancji pobierana jest prowizja,
 • zabezpieczeniem jest weksel własny in blanco z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową

Gwarancja de minimis – PLD-KFG

 Czym jest Gwarancja de minimis?

Jest to jedna z form pomocy de minimis udzielana w ramach dopuszczalnej pomocy publicznej na zabezpieczenie spłaty kredytu. Limit pomocy dla jednego przedsiębiorcy w  bieżącym roku podatkowym i dwóch poprzedzających go latach podatkowych wynosi 200 000 EUR (dla jednego przedsiębiorcy działającego w sektorze transportu drogowego towarów 100 000 EUR). Wartość pomocy de minimis wyrażona za pomocą ekwiwalentu dotacji brutto.

 

Dla kogo?

Oferta gwarancji skierowana jest do sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw (według definicji unijnej rozporządzenie Komisji UE nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. załącznik I dot. uznania niektórych rodzajów pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu – Dz.Urz.UEL.2014.187.1 z dnia 26.06.2014 r.)

Oferta gwarancji
kategoria MŚP zatrudnienie roczny obrót suma bilansowa
mikroprzedsiębiorstwo <10 ≤ 2 mln EUR ≤ 2 mln EUR
małe przedsiębiorstwo <50 ≤ 10 mln EUR ≤ 10 mln EUR
średnie przedsiębiorstwo <250 ≤ 50 mln EUR ≤ 43 mln EUR
 • prowadzą działalność gospodarczą;
 • są rezydentami i posiadają zdolność kredytową – ocenianą zgodnie z procedurą Banku Kredytującego;
 • nie posiadają wpisu w jakimkolwiek systemie, w którym podlegają weryfikacji na etapie udzielania kredytu zgodnie z wewnętrznymi przepisami Banku Kredytującego i które to wpisy zgodnie z tymi przepisami wykluczą ich z możliwości uzyskania kredytu w Banku Kredytującym (w tym BR lub BIK);
 • na etapie udzielania kredytu nie posiadali zaległości z tytułu podatków wobec US oraz zaległości z tytułu składek wobec ZUS/KRUS;

  W związku z ograniczaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla funkcjonowania MŚP, warunek dotyczący braku zaległości wobec ZUS/US/KRUS winien być spełniony na 1 lutego 2020r.

 • łączne zaangażowanie (w tym PLD i POIG) z tytułu gwarancji w ramach portfelowej linii gwarancyjnej w Banku Kredytującym nie przekroczy 3,5 mln zł.

 

Na jaki cel?

Gwarancją mogą być objęte nowo udzielane wszelkie kredyty obrotowe (nieodnawialne, odnawialne, w tym także kredyty w rachunku bieżącym), ale również istniejące zaangażowania przedsiębiorców np. w przypadku podwyższania kwoty kredytu, odnawiania zaangażowania na kolejny okres kredytowania, a także gwarancją mogą być objęte kredyty inwestycyjne, które mogą być przeznaczane na finansowanie realizowanych przez kredytobiorcę przedsięwzięć inwestycyjnych. Środki pozyskane z kredytu mogą finansować inwestycje takie jak np. samochody, maszyny, urządzenia, zakup, budowę, rozbudowę, nadbudowę czy modernizację obiektów związanych z działalnością gospodarczą.

 

Ile?

Kwota gwarancji nie może przekroczyć 60% wartości kapitału kredytu i jednocześnie 3,5 mln PLN. Gwarancja nie obejmuje odsetek od kredytu ani żadnych innych prowizji czy opłat.

W związku z ograniczaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla funkcjonowania MŚP, w przypadku obejmowania kredytu gwarancją bądź podwyższania kwoty kredytu objętego gwarancją w okresie do 31 grudnia 2020 r., kwota jednostkowej gwarancji spłaty kredytu stanowi nie więcej niż 80% kwoty kredytu.

 

Na jaki okres?

 • 27 miesięcy– w przypadku kredytu obrotowego (2 lata i 3 miesiące)
 • 99 miesięcy– w przypadku kredytu inwestycyjnego (8 lat i 3 miesiące).

W związku z ograniczaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla funkcjonowania MŚP, w przypadku obejmowania gwarancją kredytu obrotowego bądź przedłużania kredytu obrotowego objętego gwarancją w okresie do 31 grudnia 2020 r., gwarancja jest udzielana na okres nie dłuższy niż 39 miesięcy;

 

Za ile?

Stawka opłaty prowizyjnej za okres roczny gwarancji wynosi:

 • 0,5% dla kredytu obrotowego
 • 0,5% dla kredytu inwestycyjnego

W związku z ograniczaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla funkcjonowania MŚP, stawka opłaty prowizyjnej należna do zapłaty za okres roczny gwarancji w terminie do 31 grudnia 2020 r. wynosi 0%.

 

Jak zabezpieczyć?

Zabezpieczenie gwarancji na rzecz BGK stanowi weksel własny In blanco kredytobiorcy.

 

Dlaczego warto?

 • Możliwość uzyskania kredytu nawet przez przedsiębiorców z krótkim stażem na rynku, bez historii kredytowej, bez dostatecznych własnych zabezpieczeń;
 • Niski koszt ustanowienia zabezpieczenia kredytu i gwarancji;
 • Minimum formalności – wystarczą standardowe dokumenty wymagane przez Bank do oceny zdolności kredytowej;
 • Cała procedura przyznania gwarancji de minimis BGK przeprowadzana jest przez Bank kredytujący.

 

Warunki uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis

 

Kredyt w rachunku bieżącym

Z przeznaczeniem na finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług.

Przeznaczony jest dla klientów posiadających w Banku rachunek bieżący od co najmniej 6-ściu miesięcy – Bank może od tego wymogu odstąpić w przypadku przeniesienia rachunku z innego banku (6-ścio miesięczną historią rachunku)

 • kredyt obrotowy w formie linii odnawialnej w rachunku bieżącym
 • wygodna forma kredytowania pozwalająca na wykorzystanie kredytu w dowolnym czasie
 • okres kredytowania 12 m-cy.
 • Maksymalna kwota kredytu uzależniona od średniomiesięcznych wpływów na rachunek bieżący i przychodów, nie może być większa niż dwukrotność średniomiesięcznych wpływów na rachunki bieżące klienta w Banku w PLN lub walucie za ostatnie 12 miesięcy i 20% przychodów za ostatni pełen rok ,oba te warunki muszą być spełnione jednocześnie, a wpływy pochodzić wyłącznie z działalności gospodarczej.

 

Kredyt obrotowy
 • Przeznaczony jest na sfinansowanie bieżącej działalności gospodarczej, związanej z zaopatrzeniem, produkcją i sprzedażą towarów lub świadczeniem usług oraz procesem rozliczeń pieniężnych.
 • okres kredytowania do 5 lat
 • istnieje możliwość udzielenia kredytu rewolwingowego,

 

Kredyt inwestycyjny
 • Kredytem inwestycyjnym mogą być finansowane inwestycje: materialne (zmierzające do odtworzenia, modernizacji, zwiększenia majątku trwałego), niematerialne (zakup licencji, koncesji, patentów itp.) oraz finansowe (zakup papierów wartościowych, udziałów w spółkach itp) a także spłata kredytów inwestycyjnych w innych bankach.
 • okres kredytowania do 15 lat, co ułatwi długoterminowe  planowanie rozwoju firmy
 • w tym kredyty unijne; czyli najlepszy sposób na finansowanie innowacji (kredyt technologiczny), inwestycji z udziałem środków unijnych.

 

Pożyczka hipoteczna

Przeznaczona na dowolny cel  związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, która pozwoli sfinansować inwestycje , wydatki bieżące czy spłacić posiadane kredyty i pożyczki w innych bankach

 • z okresem kredytowania nawet do 15 lat

 

Gwarancje bankowe

Dlaczego nie? Buduje wiarygodność firmy w oczach jej kontrahentów 

 • na okres długi,  bo aż  do 60 miesięcy
 • rodzaje gw.bank.między innymi  : zapłaty, przetargowe, dobrego wykonania umowy

 

Stopka

Rozmiar czcionki

Dodatkowe opcje dostępności

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.