Aktualności

Informacja

Menu witryny

"Logowanie Internet Banking"

Informacja dla Beneficjentów Programu Tarczy Finansowej PFR

W zależności od sytuacji są to:

  • informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu/pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego
   lub
  • wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
   lub
  • Pełnomocnictwo i informacja odpowiadająca aktualnemu/pełnemu odpisowi z Krajowego Rejestru Sądowego lub Pełnomocnictwo i wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

lub

  • Oświadczenie.

Wzory pełnomocnictwa i oświadczenia stanowią załączniki nr 2 i 3 do Regulaminu i są dostępne do pobrania ze strony Funduszu:

https://pfrsa.pl/dam/serwis-korporacyjny-pfr/documents/tarcza-finansowa-pfr/regulamin_programu_tarcza_finansowa_pfr_dla_mmsp.pdf (wzór pełnomocnictwa - str. 62, wzór oświadczenia – str. 64).     

 

Dokumenty należy przedstawić w Banku osobiście lub przesłać do Banku pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2020 r.

W przypadku niedopełnienia ww. obowiązku konsekwencją może być wypowiedzenie przez Fundusz Umowy.

W celu usprawnienia procesu weryfikacji zachęcamy do jak najwcześniejszego składania dokumentów.

 

Z poważaniem
Południowo-Mazowiecki
Bank Spółdzielczy w Jedlińsku

Zgodnie z §8[i] ww. Rozporządzenia skróceniu ulega termin, z 30 dni kalendarzowych na 14 dni kalendarzowych, na udzielenie odpowiedzi na reklamacje składane przez przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, zawierające zastrzeżenia w przedmiocie zmiany (bądź odmowy jej dokonania) określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytów/pożyczek w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (art. 31f ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych2 ).

Nie ma możliwości wydłużenia tego terminu w szczególnie skomplikowanych przypadkach.

Skrócenie terminu, o którym mowa powyżej dotyczy reklamacji dotyczących zmiany (bądź odmowy jej dokonania) określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytów/pożyczek udzielonych przez Południowo – Mazowiecki Bank Spółdzielczy
w Jedlińsku przed dniem 8 marca 2020 roku i w przypadkach, gdy zmiana taka jest uzasadniona oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy (przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną) dokonaną przez Południowo – Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku nie wcześniej niż w dniu 30 września 2019 roku.

 

Wyżej wymieniony (skrócony) termin obowiązuje przez okres obowiązywania Rozporządzenia.

 

Terminy rozpatrywania reklamacji w pozostałych sprawach pozostają bez zmian.

 

[i] „Terminy, o których mowa w art. 6, art. 7 pkt 3 i art. 31 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, w zakresie spraw, o których mowa
 w art. 31f ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ulegają skróceniu do 14 dni.”

 

 1. 2. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii bank może dokonać zmiany określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu udzielonego na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 2357 oraz z 2020 r. poz. 284, 288 i 321) przedsiębiorcy, w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, organizacji pozarządowej, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli:

1) kredyt został udzielony przed dniem 8 marca 2020 r. oraz

2) zmiana taka jest uzasadniona oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy dokonaną przez bank nie wcześniej niż w dniu 30 września 2019 r.

 1. Zmiana, o której mowa w ust. 1, dokonywana jest na warunkach uzgodnionych przez bank i kredytobiorcę, przy czym nie może ona powodować pogorszenia sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy.
 2. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do umowy pożyczki pieniężnej udzielonej przez bank.

 

ZMIANA ORGANIZACJI PRACY BANKU

Od dnia 16 marca 2020 r. czynne będą następujące placówki:

 1. Oddział w Jedlińsku, przy ul. Wareckiej 7;
 2. Oddział w Szydłowcu, przy ul. Bankowej 7;
 3. Oddział w Radomiu, przy ul. Czarnoleskiej 23;
 4. Filia nr 2 w Radomiu, przy ul. Zbrowskiego 104.

Kasy zostaną otwarte zgodnie z obecnie obowiązującym harmonogramem, natomiast czynne będą do godziny 14:00.

Każda placówka będzie obsługiwała maksymalnie 2 interesantów w danym momencie. Pozostałe osoby zostaną poproszone o oczekiwanie na swoją kolej na zewnątrz budynku.

Jednocześnie apelujemy by w miarę możliwości ograniczyć wizyty w placówkach bankowych do naprawdę niezbędnych. Przypominamy, że do Państwa dyspozycji są liczne formy bankowości elektronicznej – bankowość internetowa, płatności mobilne z wykorzystaniem telefonów, a także karty płatnicze. Dysponujemy również wpłatomatami z funkcją kantoru, w których nie tylko wypłacicie Państwo pieniądze, ale możecie także wpłacić gotówkę lub wymienić złotówki na euro. Ich użycie jest bezpieczne dla wszystkich i ogranicza skalę rozprzestrzeniania się choroby.

Wszelkich informacji dotyczących Państwa środków finansowych udzielamy pod numerem telefonu: 48 32 14 997.

Za powstałe niedogodności przepraszamy i liczymy na zrozumienie.

Odłóżmy gotówkę, korzystajmy z płatności mobilnych!

W Południowo-Mazowieckim Banku Spółdzielczym w Jedlińsku mają Państwo do dyspozycji liczne formy bankowości elektronicznej – bankowość internetową, płatności mobilne z wykorzystaniem telefonów, a także karty płatnicze. Ich użycie jest bezpieczne dla wszystkich, ogranicza skalę rozprzestrzeniania się choroby. Banknoty i monety mogą być nośnikiem wirusów i bakterii, które, wg dostępnej wiedzy, mogą na nich przetrwać nawet 3 dni - https://www.sgb.pl/wazna-wiadomosc-dla-klientow/

W związku z powyższym bardzo prosimy aby płacili Państwo kartami lub mobilnie w placówkach handlowych i usługowych, starając się używać funkcji zbliżeniowej.

Polski system bankowy należy do najlepiej zabezpieczonych w Europie. Co do zasady środki pieniężne zgromadzone na kontach obywateli mają gwarancję wypłat do równowartości w złotych kwoty 100 tysięcy euro – stoi za nią prawo i Bankowy Fundusz Gwarancyjny (szczegóły pod LINKIEM).

Równocześnie apelujemy, by w miarę możliwości ograniczyć wizyty w placówkach bankowych do naprawdę niezbędnych. Do Państwa dyspozycji jest poczta elektroniczna lub telefony – jesteśmy zawsze do usług i chętnie odpowiemy na wszystkie pytania. Dla lepszego zobrazowania metody postępowania w chwili obecnej załączamy poniżej stosowną ikonografikę wraz z numerami infolinii NFZ i SGB.

W trosce o nasze wspólne zdrowie rekomendujemy także stosowanie wszelkich środków i zaleceń ochronnych przeciwko koronawirusowi.

Ich szczegółowy opis znajdą Państwo na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/porady

ZMIANA REGULAMINU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Zmiany wprowadzone w Regulaminie obejmują:

 1. dostosowanie zapisów do ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw – dyrektywy PSD2;
 2. dostosowanie zapisów do ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej;
 3. wprowadzenie zapisów dotyczących silnego uwierzytelnienia oraz nowego środka identyfikacji elektronicznej (aplikacji mobilnej Nasz Bank) stosowanego do uwierzytelnienia dostępu
  i autoryzacji transakcji w serwisie internetowym;           
 4. zmianę zapisów w zakresie terminów rozpatrywania reklamacji;
 5. zmianę zapisów w zakresie odpowiedzialności klienta za nieautoryzowane transakcje płatnicze;
 6. dodanie zapisów w zakresie wdrożenia do oferty Banku nowych produktów/usług
  i funkcjonalności.  

Treść nowego Regulaminu dostępna będzie w oddziałach Banku.

 

Zapraszamy do oddziałów naszego Banku. Adresy oraz dane kontaktowe placówek
zamieszczone są na stronie internetowej
www.bsjedlinsk.pl.

 

Zarząd

Południowo-Mazowieckiego

Banku Spółdzielczego

w Jedlińsku

INFORMACJA O NOWYCH USŁUGACH

Zmiany wprowadzone w Regulaminie obejmują:

 1. przeniesienie zapisów dotyczących bankowości elektronicznej oraz instrumentów płatniczych do oddzielnych załączników do Regulaminu;
 2. uzupełnienie zapisów dotyczących korzystania z usługi BLIK;
 3. wprowadzenie zapisów dotyczących uruchomienia możliwości korzystania z usługi biometrii;
 4. wprowadzenie funkcji sm@rt wypłata ;
 5. modyfikację zapisów w zakresie realizacji polecenia zapłaty;
 6. modyfikację postanowień dotyczących silnego uwierzytelniania;

7) rozszerzenie zakresu pełnomocnictwa – możliwość zamówienia instrumentu płatniczego (karty, usługi BLIK) oraz złożenia wniosku o elektroniczne kanały dostępu  przez osobę, której posiadacz udzielił pełnomocnictwa stałego oraz odbioru przeznaczonego dla niej instrumentu płatniczego i środków identyfikacji elektronicznej;

8) zasady udostępniania, aktywacji i korzystania z usług dostępnych za pośrednictwem Mój Rachunek;

9) doładowywanie telefonów za pośrednictwem bankowości internetowej;

10) cyfrowe portfele (tj. Apple Pay,  Google Pay, Garmin Pay ) to usługi umożliwiające użytkownikom urządzeń mobilnych dokonywanie płatności stokenizowanymi kartami, przy użyciu m.in. smartfonów, smartwatch’y oraz innych urządzeń mobilnych z wbudowaną anteną NFC. Płatności dokonuje się poprzez zbliżenie urządzenia do terminala. Dostawcami aplikacji są zewnętrzne firmy takie jak Apple,Google czy Garmin, które odpowiadają za funkcjonowanie i rozwój aplikacji.

Dostęp do cyfrowych portfeli mają wszyscy klienci Grupy SGB (zarówno indywidualni jak i

instytucjonalni), posiadający zbliżeniowe karty debetowe oraz kredytowe wydane w ramach

organizacji Visa i Mastercard.

 

Jednocześnie miło nam poinformować o wprowadzeniu do oferty Banku nowych usług, które dostępne będą od  sierpnia 2019 roku:

BLIK – usługa płatności mobilnych, umożliwiająca użytkownikom smartfonów dokonywanie płatności w sklepach stacjonarnych i internetowych oraz wypłacanie gotówki przy użyciu kodów generowanych w aplikacji mobilnej Portfel SGB;

SM@RT WYPŁATA -pozwala na wypłatę w bankomacie przy pomocy      wygenerowanego kodu(z określonym czasem realizacji , bez konieczności użycia karty).

 

Treść nowego, obowiązującego od dnia 14 września 2019 roku Regulaminu dostępna jest
 również w placówkach  Banku.

 

Jeżeli przed datą wejścia w życie nowego Regulaminu nie zostanie przez Państwa złożony sprzeciw, nowy Regulamin obowiązywał będzie Państwa od dnia 14 września 2019 roku.

Przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu mogą Państwo wypowiedzieć umowę
ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat. Jeżeli natomiast złożą Państwo sprzeciw i nie wypowiedzą umowy, umowa taka wygaśnie z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie nowego Regulaminu, bez ponoszenia opłat.

Złożenie sprzeciwu dotyczącego umowy rachunku lokaty powoduje, że do końca okresu umownego strony związane będą postanowieniami w brzmieniu obowiązującym przed wprowadzeniem wskazanych powyżej zmian.

 

Dodatkowo informujemy Państwa, że z dniem 14 września 2019 roku zmianie ulega
„Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej –

wprowadzenie nowych usług:

  

 1. Dział II.: Usługi dla klientów indywidualnych, dodano  .: Instrumenty płatnicze
  Instrument płatniczy BLIK

 

Wyszczególnienie czynności

Płatności mobilne BLIK

1.

Aktywacja BLIK

0,00 z

2.

Użytkowanie BLIK

0,00 zł

3.

 

Opłata za wypłatę gotówki:

1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych

2) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1

  3) w bankomatach za granicą

 

0,00 zł

0,00 zł

nie dotyczy

4.

Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

0,00 zł

5.

Krajowa transakcja płatnicza

bez opłat

6.

Zmiana limitu transakcyjnego

 bez opłat

Taryfa dostępna będzie również w oddziałach Banku oraz na stronie internetowej Banku. 

 

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec proponowanych zmian bądź wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat, o ile informacja o sprzeciwie lub wypowiedzeniu zostanie zgłoszona do Banku przed dniem wejścia w życie zmian, tj. przed dniem 14 września 2019 roku. Jeżeli przed datą wejścia w życie zmian nie zostanie przez Państwa złożony sprzeciw, nowe warunki obowiązywać będą Państwa od dnia 14 września 2019 roku. Jeżeli natomiast złożą Państwo sprzeciw i nie wypowiedzą umowy, umowa taka wygaśnie z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie zmian, bez ponoszenia opłat.

 

Z przyjemnością informujemy, że Bank planuje wprowadzić obok tradycyjnej formy pisemnej także elektroniczną formę przekazywania dokumentów, np. regulaminów, taryf, informacji o zmianie wysokości oprocentowania, do czego będzie służył portal internetowy”.

Dokumenty będzie można pobrać przez wyżej wymieniony portal, również po zakończeniu umowy z Bankiem. W przypadku wyrażenia zgody na korzystanie z portalu, powiadomienie o zmianach będą Państwo mogli otrzymać poprzez e-mail lub SMS.

W celu skorzystania z powyższego rozwiązania zachęcamy do wypełnienia i złożenia w placówce Banku prowadzącej Państwa rachunek stosownego   formularza, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego pisma.  

 

Realizując obowiązki określone w Ustawie z dnia 10 czerwca 2016 rokuo Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji,  informujemy Państwa o uczestnictwie w obowiązkowym systemie gwarantowania depozytów i zasadach jego funkcjonowania, w tym o zakresie podmiotowym i przedmiotowym ochrony przysługującej ze strony tego systemu, w tym kwocie określającej maksymalną wysokość gwarancji oraz rodzaje osób i podmiotów, które mogą być uznane za deponenta.

W przypadku banku lub oddziału banku zagranicznego objętych obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów uprawnione do świadczenia pieniężnego, są:

1) osoby fizyczne;

2) osoby prawne;

3) jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną;

4) szkolne kasy oszczędnościowe;

5) pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe,

6) rady rodziców.

 

Zapraszamy do oddziałów Południowo-Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Jedlińsku.

 

 Adresy oraz dane kontaktowe placówek Banku zamieszczone są na stronie internetowej www.bsjedlinsk.pl.

 

Zarząd Południowo-Mazowieckiego

Banku Spółdzielczego w Jedlińsku

 

DOŻYNKI GMINNE W JASTRZĘBI

Dożynki rozpoczęły się od hymnu oraz minuty ciszy ku pamięci zmarłego Radnego Gminy p. Feliksa Warchoła. Następnie przemówienia i słowa podziękowania dla rolników popłynęły z ust Wójta Gminy p. Wojciecha Ćwierza oraz Przewodniczącego Rady Gminy Józefa Tomalskiego. Przywitano również przybyłych gości m.in. posłankę Annę Białkowską, Agnieszkę Pasek, Teodozję Bień, Ryszarda Dziurę i Mariana Wikłę – radnych powiatu radomskiego, Dariusza Bulskiego – wójta gminy Kowala, Dariusza Chruślaka – przewodniczącego Rady Gminy Kowala oraz Roberta Dobosza – przewodniczącego Izby Rolniczej Powiatu Radomskiego. Dożynkowe uroczystości były również okazją do uhonorowania wieloletniego sołtysa i radnego z Jastrzębi, Jana Wolaka, który z rąk wójta otrzymał okolicznościową statuetkę.

W dalszej części uroczystości były występy kapel ludowych, wybór najpiękniejszego wieńca dożynkowego, pokaz ratownictwa medycznego, zwiedzanie stoisk przygotowanych przez różne podmioty i instytucje czy konkursy, z których jeden został przygotowany przez P-MBS w Jedlińsku, gdzie do wygrania były atrakcyjne nagrody rzeczowe. Te z ramienia naszego Banku wręczył szczęśliwcom Dyrektor Oddziału w Radomiu p. Wiesław Kucharski w asyście Kierownika Filii w Jastrzębi p. Marioli Kopeć.

Przeprowadzono także akcję charytatywną dla Kuby Jędrzejowskiego – piętnastolatka z Gminy Jastrzębia, który cierpi na mózgowe porażenie dziecięce, zbiórkę krwi jak również bezpłatne badania mammograficzne. Na najmłodszych czekały z kolei bezpłatne atrakcje, między innymi dmuchane zjeżdżalnie i program animacji grupy pana Guzika. Całości dopełniły występy muzyczne zespołów: Mejk, Non Stop oraz Jagoda i Brylant.

 • IMG_6249
 • IMG_6267
 • IMG_6322
 • IMG_6335
 • IMG_6342
 • IMG_6343
 • IMG_6360
 • IMG_6363
 • IMG_6364
DOŻYNKI POWIATOWO-GMINNE W JEDLIŃSKU ZA NAMI

Oprócz wcześniej wymienionych atrakcji uczestnicy dożynek mogli również obserwować nietypowe zmagania sportowe w takich konkurencjach jak: młócenie zboża cepami, cięcie drewna piłą na czas czy robienie masła w masielnicy. Odbył się także tradycyjny konkurs na najlepszy wieniec dożynkowy, w którym główną nagrodę ufundował P-MBS w Jedlińsku. Oprócz tego nasz Bank przeprowadził własny konkurs w którym do wygrania były atrakcyjne nagrody rzeczowe. Wystarczyło poprawnie odpowiedzieć na 3 pytania związane z Bankiem. Losowanie nagród odbyło się na scenie głównej, natomiast samo ich wręczenie miało miejsce przy namiocie P-MBS w Jedlińsku.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i zapraszamy za rok!

 • IMG_6221
 • mvhg
 • IMG_6222
 • IMG_6239
 • IMG_6243
 • IMG_6244
RAZEM Z "ZIELONYMI"

Rozmowa dotyczyła zacieśnienia dotychczasowej współpracy pomiędzy Bankiem oraz „Zielonymi”. Bardzo szybko oraz w przyjaznej atmosferze zdecydowano o podjęciu nowych działań, dzięki którym oba podmioty będą w stanie budować lepszą pozycję: P-MBS w Jedlińsku na rynku usług finansowych, natomiast Radomiak w tabeli Fortuna 1 Ligi.

 • oy89y
BLIK i SM@RT WYPŁATA W P-MBS W JEDLIŃSKU!

 

BLIK

Dzięki BLIKOWI zapłacicie Państwo i wypłacicie pieniądze. BLIK zastępuje gotówkę i karty płatnicze. Pozwala na płatności za zakupy w Internecie i sklepach stacjonarnych oraz wypłacanie pieniędzy z oznaczonych BLIKIEM bankomatów przy użyciu smartfona z aplikacją Portfel SGB.

 

Gdzie znajdę BLIKA?

W aplikacji Portfel SGB, która jest dostępna dla smartfonów z systemem Android i iOS. Można ją pobrać w sklepie Google Play i App Store na swoim smartfonie.

W zależności od systemu operacyjnego (Android lub iOS) należy wybrać odpowiedni sklep i pobrać aplikację:

Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.sgb.wallet

App store https://apps.apple.com/pl/app/portfel-sgb/id1330988813?l=pl

 

BLIKUJ mądrze

Należy pamiętać o bezpieczeństwie, zabezpieczając swój smartfon przed kradzieżą i nieuprawnionym dostępem!

Więcej informacji na www.sgb.pl/blik

 

DOSTĘPNOŚĆ: od 14 września 2019 r.

 

SM@RT wypłata

Opcja pozwala na wypłatę gotówki w bankomacie przy pomocy wygenerowanego kodu (z określonym czasem realizacji) bez konieczności użycia karty. Kwoty smart wypłaty nie powinny być wysokie. Dostępność Sm@rt wypłaty jest możliwa tylko dla rachunku w PLN. Wszelkie informacje dotyczące obsługi Sm@rt wypłaty uzyskacie Państwo w naszych placówkach.

 

DOSTĘPNOŚĆ: od 1 września 2019 r.

WYCIECZKA NA MAZURY

W związku z organizacją wycieczki złożony został wniosek o jej dofinansowanie, zgodnie z "Zasadami Prowadzenia Funduszu Społeczno-Kulturalnego Południowo-Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Jedlińsku". Zostanie on rozpatrzony przez Radę Nadzorczą Banku na jej najbliższym posiedzeniu. Wysokość ewentualnego dofinansowania będzie uzależniona od liczby osób biorących udział w wycieczce.

Wszystkich zainteresowanych, chcących uzyskać szczegółowe informacje, prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za organizację w/w przedsięwzięcia - Panem Michałem Kornackim, tel. 519 687 723, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 września 2019 r.

 

źródło zdjęcia: www.spanienamazurach.pl

Podziękowanie dla Prezesa P-MBS w Jedlińsku

Dyplom, przyznający ten zaszczytny tytuł, stanowił formę podziękowania za wsparcie udzielone przez Bank przy organizacji XVII Szydłowieckiej Pielgrzymi Rowerowej na Jasną Górę, która wyruszyła z Szydłowca 11 sierpnia. Przypomnijmy, że wzięło w niej udział kilkadziesiąt cyklistów, którzy w ciągu 3 dni pokonali ponad 150 km.

Warto również podkreślić, że udzielone wsparcie nie będzie jednorazowym bowiem Prezes  P-MBS w Jedlińsku już zadeklarował pomoc przy organizacji kolejnej edycji Pielgrzymi. W końcu tytuł zobowiązuje.

 • 2
 • 3
XVII Szydłowiecka Pielgrzymka Rowerowa na Jasną Górę za nami

Kilkadziesiąt osób wzięło udział w XVII Szydłowieckiej Pielgrzymce Rowerowej. W podróży do Częstochowy, trwającej 3 dni, pokonali oni ponad 150 km odwiedzając takie miejscowości jak Grzymałków, Garnek, Włoszczowa, Secemin czy Mstów. Po opuszczeniu tego ostatniego „Kawaleria Rowerowa” udała się bezpośrednio na Jasną Górę gdzie każdy miał możliwość pomodlenia się we własnej intencji.

Więcej o samej Pielgrzymce możecie Państwo przeczytać na stronie www.rowerowyszydlowiec.pl skąd też pochodzą załączone zdjęcia.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Bankomat, Wpłatomat i Kantor w jednym!

 

1. Funkcje bankomatu:

a) wypłaty gotówki przy użyciu kart bankowych,

b) przy użyciu identyfikacji biometrycznej klienta P-MBS w Jedlińsku,

c) przy użyciu karty bankowej z opcją „Mój rachunek” klienta P-MBS w Jedlińsku;

 

2. Funkcje wpłatomatu – dla klientów P-MBS w Jedlińsku:

a) wpłata gotówki na konto przy użyciu identyfikacji biometrycznej,

b) przy użyciu karty bankowej z opcją „Mój rachunek”;

 

3. Funkcja kantoru wymiany walut:

a) wymiana PLN na EUR.

Piknik Rodzinny "Witajcie Wakacje" za nami

Wydarzenie oferowało wiele atrakcji: grill, wata cukrowa, dmuchawiec, strzelnica laserowa, konkursy, tańce i zabawy integracyjne oraz pokaz żonglerki, iluzji i tańca z ogniem. Była to okazja do integracji społeczności lokalnej oraz zapoznania się z działalnością Świetlicy i jej propozycjami dla dzieci w czasie wakacji. Wśród gości byli m.in: ks. proboszcz Julian Sobczyk, Wójt Gminy Wierzbica Zdzisław Dulias, Sekretarz Gminy Wierzbica Renata Leśniewska oraz Sekretarz Caritas Diecezji Radomskiej Anna Lis. 

 • Piknik przy Betanii_24.06.2019_1
 • Piknik przy Betanii_24.06.2019_2
 • Piknik przy Betanii_24.06.2019_4.jpg
 • Piknik przy Betanii_24.06.2019_5.jpg
 • Piknik przy Betanii_24.06.2019_6
 • Piknik przy Betanii_24.06.2019_7
 • Piknik przy Betanii_24.06.2019_8
P-MBS w Jedlińsku wsparł SUMMER MŁODZIK CUP

Byliśmy świadkami dobrej zabawy, wielu goli, świetnych meczów, zagrań i indywidualnych popisów młodych adeptów futbolu. Rywalizacja drużyn była bardzo wyrównana.

Więcej zdjęć i informacji na temat samych turniejów znajdziecie Państwo na stronie klubu MŁODZIK pod adresem: http://mlodzik.radom.pl/

Wszystkim młodym sportowcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !

 

 • IMG_6092_popr
 • IMG_6103_popr
 • IMG_6078
 • IMG_6069
 • IMG_6058
Załóż Lokatę w P-MBS w Jedlińsku przez Internet Banking

Zakładanie lokat przez Internet Banking krok po kroku:

 • Lok 1 z 7
 • Lok 2 z 7
 • Lok 4 z 7
 • Lok 5 z 7
 • Lok 6 z 7
 • Lok 7 z 7
Impreza biegowa "Festiwal Kolorowych Krain"

W biegach wzięli udział uczniowie radomskich szkół podstawowych nr 17 i 21 oraz podopieczni przedszkoli nr 5 i 23. Biegi zostały podzielone na kategorie wiekowe, a każdy uczestnik, niezależnie od zajętego miejsca, mógł liczyć na pamiątkowy medal i słodycze. Najlepsi dodatkowo otrzymali nagrody rzeczowe w postaci m.in. piłek, kasków rowerowych, latarek, rakiet do badmintona oraz kamizelek odblaskowych.

Wszystkim małym sportowcom serdecznie gratulujemy!

 • IMG_5957
 • IMG_5973
 • IMG_5993
 • IMG_5989
 • IMG_5991
Konferencja "Ku Dobru Wspólnemu..."

12 kwietnia 2019 r. w 150 rocznicę powstania spółdzielczości spożywców na ziemiach polskich, w Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” odbyła się ogólnopolska konferencja pt. „Ku dobru wspólnemu…”, współfinansowana przez Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku oraz SGB Bank S.A. w Poznaniu. Wśród prelegentów i spółdzielców, którzy przybyli na przedmiotowe wydarzenie był również Prezes Zarządu P-MBS w Jedlińsku dr Krzysztof Sadurski.

Szkolenie KREATYWNE BEZPIECZEŃSTWO NOWOCZESNEGO BANKUW dniu 12 stycznia 2019 r. w siedzibie Południowo-Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Jedlińsku odbyła się kolejna edycja szkolenia „Kreatywne Bezpieczeństwo Nowoczesnego Banku”.
II Międzynarodowa Konferencja "Banki Spółdzielcze Wobec Wyzwań Współczesnego Rynku"W 2018 r. w Auli Głównej przy Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu przy ul. Chrobrego 31 odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu: Banki Spółdzielcze Wobec Wyzwań Współczesnego Rynku. Strategie Rynkowe Banków Spółdzielczych. Współorganizatorem tego wydarzenia był Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku.
Odznaczenie z rąk ks. biskupa Henryka Tomasika
 • źródło: www.radioplus.com.pl
  źródło: www.radioplus.com.pl
W dniu 16 września 2018 r. w katedrze Opieki Najświętszej Maryi Panny w Radomiu biskup radomski ks. Henryk Tomasik celebrował mszę świętą z okazji Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu oraz za 25 lat działalności Radia Plus Radom.
Wyróżnienie z rąk Marszałka Województwa Mazowieckiego

W dniu 6 września br. Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik złożył na ręce dr Krzysztofa Sadurskiego - Prezesa Zarządu Południowo-Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Jedlińsku Dyplom Uznania dla banku, za jego wkład w promowanie ruchu spółdzielczego i rozwój gospodarczy województwa mazowieckiego.

 • -
ROZDAJEMY NAGRODY

W dniu 20 sierpnia odbył się Festyn Rodzinny Parafii Lisów 2017. Na przybyłych gości czekało wiele atrakcji, m.in. występy zespołów ludowych, zawody sportowe, pokazy strażackie, pokaz tresury psów. Ponadto można było wziąć udział w konkursie zorganizowanym przez Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku, w którym do wygrania były: termoizolacyjny kosz piknikowy, piłka do siatkówki plażowej, koc, plecak, parasolka, torba sportowa oraz monografia P-MBS w Jedlińsku. W wyniku prawidłowo udzielonych odpowiedzi na pytania dotyczące naszego Banku, nagrody trafiły w ręce 4 szczęśliwców.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

 • -
I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA „BANKI SPÓŁDZIELCZE WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNEGO RYNKU”

W dniu 14 czerwca bieżącego roku w Auli Głównej Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu przy ul. Chrobrego 31 odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu: Banki Spółdzielcze Wobec Wyzwań Współczesnego Rynku (Cooperative Banks Towards Challanges of Contemporary Market). Jej organizatorami byli Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku, Katedra Polityki Ekonomicznej i Bankowości UTH w Radomiu oraz Katedra Bankowości i Finansów Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II. Konferencja zgromadziła pokaźną liczbę gości, wśród których byli m.in. Zastępca Prezydenta Miasta Radomia Pan Jerzy Zawodnik, Prezes Zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych w Warszawie Pani Krystyna Majerczyk-Żabówka, Prezes Zarządu Spółdzielczej Grupy Bankowej Pan Ryszard Lorek czy Prezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie Pan Zdzisław Kupczyk. Otwarcia konferencji dokonali      Prof. UTHRad. dr hab. Jan Bednarczyk, pełniący funkcję Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Prawnego UTH w Radomiu oraz dr Krzysztof Sadurski piastujący stanowisko Prezesa Zarządu Południowo-Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Jedlińsku. Następnie przystąpiono do wręczenia odznaczeń radomskiemu Uniwersytetowi, jego Wydziałowi Ekonomicznemu, a także pracownikom uczelni. Uchwałą Krajowej Rady Spółdzielczej, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu otrzymał Odznakę za zasługi dla spółdzielczości. Kapituła Odznaczeń Krajowego Związku Banków Spółdzielczych uhonorowała natomiast Odznaką za zasługi dla spółdzielczości bankowej Wydział Ekonomiczny UTH. Indywidualnie wyróżnieni zostali również pracownicy uczelni w osobach:

J.M. Rektora Prof. dr hab. inż. Zbigniewa Łukasika – odznaczonego Złotym Krzyżem Zasługi im. ks. Piotra Wawrzyniaka,

Prof. UTHRad. dr hab. Jana Bednarczyka – odznaczonego Złotym Krzyżem Zasługi im. ks. Piotra Wawrzyniaka,

dr Anety Kosztowniak – odznaczoną Srebrną Honorową Odznaką im. Franciszka Stefczyka,

dr Marzeny Teresy Sobol – odznaczoną Srebrną Honorową Odznaką im. Franciszka Stefczyka.

 

Po uroczystym otwarciu konferencji i wręczeniu odznaczeń, przystąpiono do głównego punktu obrad, którym były prelekcje związane z bogatą paletą zagadnień, wymogów i wyzwań z którymi musi się mierzyć bankowość spółdzielcza w Polsce. Wymiana doświadczeń, omawianie dynamicznej i wciąż zmieniającej się sytuacji na rynku finansowym czy też próby wyciągnięcia konstruktywnych wniosków, to z kolei elementy, które charakteryzowały długą i owocną dyskusję, jaka odbyła się po zakończeniu wygłaszania prelekcji.

Swojego zadowolenia z konferencji oraz aktywności jej uczestników w dyskusji nie krył Prezes Zarządu Południowo-Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Jedlińsku dr Krzysztof Sadurski:

 

Jestem niezwykle zbudowany tą konferencją, która pokazała i utwierdziła mnie w przekonaniu, iż o tematach, problemach czy wyzwaniach z którymi spółdzielczość bankowa w Polsce musi sobie radzić, warto rozmawiać.  Są to zagadnienia niezwykle istotne i ważne dla lokalnych społeczności w naszym kraju, a wymiana doświadczeń w tym względzie odgrywa wielką, bardzo potrzebną rolę. Świadczy o tym fakt, że na naszą konferencję przybyli i aktywnie w niej uczestniczyli goście z różnych zakątków Polski: z Warszawy, Gdańska, Katowic, Poznania, Kielc czy Lublina. Taki stan rzeczy tylko i wyłącznie zachęca do organizowania kolejnych edycji konferencji, które mamy nadzieję będą systematycznie wzbogacane obecnością kolejnych znamienitych postaci, związanych ze środowiskiem bankowości spółdzielczej i to nie tylko z Polski.

Harmonogram realizacji zleceń w dniach 24 i 31.12.2019

 

Szanowni Klienci

Informujemy, że w dniach 24.12.2019 i 31.12.2019 zmianie ulega harmonogram realizacji zleceń przyjmowanych poprzez kanał Internet Bankingu i Płatności mobilnych.

Zlecenia Elixir,Ssorbnet, walutowe przyjęte do godz. 11:45 realizowane są w dniu nadania. Zlecenia przyjęte po godz. 11.45 zostaną zrealizowane w następnym dniu roboczym.

System płatności natychmiastowych Express Elixir dostępny będzie w dniu 24.12.2019 do godz. 16:00, a w dniu 31.12.2019 do godz. 18:00

Dodatkowo informujemy, że w dniach 25 i 26 grudznia 2019r. oraz 01 stycznia 2020 r.  system płatności natychmiastowych Express Elixir jest nieczynny.

W dniach 24 i 31 grudnia 2019r. placówki Banku dostępne będą do godz. 13:00

 

Zarząd

Południowo-Mazowieckiego

Banku Spółdzielczego w Jedlińsku    

Mikrorachunek

4f2x1SOxQOdZMAAAAASUVORK5CYII=

6uDuVAAiYbQAAAAASUVORK5CYII=

H5V4VL1BPOFvAAAAAElFTkSuQmCC

Dzień Babci i Dziadka

Ukochanym Babciom i Dziadkom, w dniu ich święta, złóżmy najlepsze życzenia i szczere podziękowania! Za opiekę, za troskę, za czułość, za miłość, za zawsze pełne brzuchy J za wspólnie spędzony czas.

I pamiętajmy - codziennie, nie tylko od święta J

Wszystkiego, co najlepsze od Południowo – Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Jedlińsku! Babciom i Dziadkom przypominamy również o Koncie „Promienne Konto” – specjalnej ofercie na radosną przyszłość. Zapraszamy do naszych placówek

Ferie Ziomwe
BLIK

Południowo - Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku udostępnia usługę BLIK po przez aplikację Portfel SGB.

BLIK - usługa płatności mobilnych, umożliwiająca użytkownikom smartfonów dokonywania płatności w sklepach stacjonarnych i internetowych oraz wypłacenie gotówki przy użyciu kodów generowanych w aplikacji mobilnej Portfel SGB.

Aplikacja Portfel SGB - oprócz BLIK-a daje także możliwość dodania karty debetowej, dzięki której są widoczne wszelkie transakcje dokonywane nią. Jak również możliwość uruchomienia Płatności mobilnej czyli płacenia telefonem jako kartą, dla telefonów posiadających usługę NFC, którą musimy włączyć aby móc płacić telefonem jak kartą.  

Należy pobrać aplikację Portfel SGB, zainstalować i dodać kartę BLIK, - Kod do aktywacji BLIK-a dostana państwo w placówkach Banku. Aby móc dodać BLIK-a musimy mieć dodaną kartę debetową w aplikacji Portfel SGB.

 

Więcej informacji i pomoc przy aplikacjach zapraszamy do placówek banku.

Godziny dla Seniorów

W trosce o zdrowie nas wszystkich, nadal przypominamy i prosimy #zostańwdomu. Tak jest bezpieczniej i korzystniej. W dalszym ciągu zachęcamy do:

 • korzystania z bankowości internetowej, nie z oddziału banku,
 • wybierania płatności bezdotykowych: kartą, telefonem lub zegarkiem,
 • robienia zakupów w internecie,
 • w pierwszej kolejności do telefonicznego lub mailowego zgłaszania swoich spraw.

Jeśli jednak zdecydujecie się Państwo przyjść do naszych placówek, informujemy, że w godzinach od 10 do 12 jesteśmy otwarci tylko dla osób powyżej 65 roku życia. Dbajmy o naszych seniorów!

Najważniejsze informacje o pomocy dla Klientów firmowych PMBS w JEDLIŃSKU w związku z epidemią

Jesteś przedsiębiorcą?
Zatrudniasz pracowników?
Obawiasz się o swoją działalność ze względu na panującą epidemię koronawirusa?

Szczególne rozwiązania pomocowe dla MŚP dotkniętych trudną sytuacją biznesową, spowodowaną pandemią COVID-19 zostały wdrożone w ramach oferty gwarancji de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego:

Zwiększenie zakresu gwarancji do 80% kwoty kredytu.
Brak prowizji za gwarancję za pierwszy roczny okres gwarancji.
Wydłużenie maksymalnego okresu gwarancji dla kredytu obrotowego do 39 m-y.
Obowiązek spełnienia warunku braku zaległości w ZUS/US na 1 lutego 2020 r.
 
Szczegółowe informacje TUTAJ
OPIS

Obsługujemy Tarczę Finansową dla przedsiębiorców

Jesteś przedsiębiorcą? Zatrudniasz pracowników? Obawiasz się o swoją działalność ze względu na panującą epidemię koronawirusa?

Możesz wystąpić o wsparcie w ramach programu Tarczy Finansowej PFR, obsługiwanego przez nasz Bank.

 

UWAGA! Kwalifikacje wniosków i wypłaty dotacji obsługiwane będą wyłącznie za pośrednictwem systemu bankowości internetowej.

Klienci naszego Banku będą składać wnioski online po przez Bankowość Elektroniczną

Przyjmowanie wniosków rozpocznie się w ciągu kolejnych kilku dni.

Z rządowego wsparcia mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy:

 1. na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegają z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne,
 2. odnotowały spadek przychodów o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19.

Finansowaniu w ramach Programu Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju podlega bieżąca działalność, w tym bieżące koszty obsługi finansowania zewnętrznego, zakup urządzeń i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Środki finansowe w ramach Programu podzielone zostały następująco:

 • 25 miliardów złotych w ramach Tarczy Finansowej dla Mikrofirm zatrudniających do 9 osób, których roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR. Wysokość subwencji uzależniona jest od liczby zatrudnionych i skali spadku przychodów.
 • 50 miliardów złotych w ramach Tarczy Finansowej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, w których zatrudnienie wynosi od 10 do 250 pracowników, a roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR. Wysokość subwencji (max 3,5 mln zł) uzależniona od wielkości przychodów w 2019 roku oraz skali spadków przychodów.

Jak złożyć wniosek? Kliknij Tutaj

Więcej informacji znajdziesz na stronie:

Tarcza Finansowa PFR dla mikrofirm

Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich Firm

BLIK w Aplikacji NASZ BANK

BLIK - zobacz jakie to wygodne

 

W Aplikacji mobilnej Nasz Bank dostępne są usługi BLIK. Dzięki nim możliwe jest przeprowadzanie transakcji (wypłaty i płatności za zakupy) z wykorzystaniem sześciocyfrowego kodu wyświetlanego w aplikacji mobilnej, który służy do akceptowania operacji na telefonie. Transakcje BLIK są bezpieczne, wygodne, realizowane szybko bez zwłoki i pozbawione ryzyka przechwycenia przez niepowołane osoby danych klienta. W trakcie akceptacji transakcji klient ma ponowną możliwość weryfikacji jej na ekranie telefonu. Usługi BLIK dają możliwość przeprowadzania transakcji przy użyciu smartfona, bez konieczności posiadania przy sobie kart płatniczych.

0WePdHrqE3VAAAAAElFTkSuQmCC

W ramach usług BLIK w Aplikacji mobilnej Nasz Bank klienci mają możliwość: wypłacania gotówki w bankomatach, płacenia za zakupy w sklepach internetowych i stacjonarnych przy użyciu terminali płatniczych.

 

 

Gdzie i jak korzystać z usług BLIK ?


Wypłaty z bankomatu bez karty

W celu wypłaty w bankomacie należy wybrać metodę wypłaty środków BLIK, a w Aplikacji mobilnej Nasz Bank wygenerować kod BLIK, przepisać go na klawiaturze bankomatu, a następnie zatwierdzić operację na ekranie telefonu. Wysyłając kod BLIK innej osobie, można również przekazać środki osobie znajdującej się w innym miejscu, np. dziecku lub znajomemu.

Płatności w sklepie stacjonarnym

Aby dokonać płatności w sklepie należy poinformować sprzedawcę o wyborze tej opcji, przejść do Aplikacji mobilnej Nasz Bank, wygenerować kod BLIK, wprowadzić go na terminalu płatniczym, a następnie zatwierdzić transakcję w aplikacji. Dzięki takiej formie płatności klient zyskuje nie tylko czas, ale także poczucie bezpieczeństwa i możliwość dodatkowej weryfikacji transakcji na ekranie telefonu.

Płatności w sklepie internetowym

Aby dokonać transakcji w sklepie internetowym, wystarczy włączyć Aplikację mobilną Nasz Bank, wygenerować kod BLIK, wprowadzić go na stronie sklepu i zatwierdzić. Czynności te są znacznie szybsze i wygodniejsze, niż logowanie do banku i ręczne autoryzowanie płatności. Dodatkowo klient ma możliwość weryfikacji transakcji na ekranie telefonu.

+j3QibBkWb8AAAAASUVORK5CYII=

Jak aktywować usługi BLIK ?

 

Proces aktywacji przedstawiamy na przykładzie wersji aplikacji dla urządzeń z system Android. Aktywacja dla urządzeń z systemem iOS jest analogiczna.


 1. Zaktualizuj aplikację "Nasz Bank" w sklepie Google PlaykS8lfEiDtuoAAAAASUVORK5CYII=
 2. Zaloguj się do aplikacji i wejdź w opcje "Ustawienia"x+g3kUDWsUWyAAAAABJRU5ErkJggg==
 3. Wybierz opcję "BLIK" i przesuń suwakiem na tryb "Włączony", a następnie ZAPISZ ustawienia
  wNPFBxWzq+96gAAAABJRU5ErkJggg==
 4. Zaakceptuj dyspozycję wpisując e-PIN lub używając cech biometrycznych i korzystaj z usług BLIK.

Dołącz do milionów zadowolonych użytkowników !

 

 

Tarczy Finansowej PFR 2.0

Rusza proces rozliczenia i umorzenia subwencji dla mikrofirm i MŚP w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0

 

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) rozpoczyna proces rozliczenia i zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji dla mikrofirm oraz małych i średnich firm (MŚP) w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0. Firmy, które spełnią określone wymagania mogą liczyć na 100% umorzenia.

Przedsiębiorcy rozliczają subwencję za pośrednictwem bankowości elektronicznej w tym samym banku, w którym składali wniosek o udzielenie wsparcia. Będą spłacać subwencję na inny rachunek, niż w przypadku Tarczy Finansowej PFR 1.0, a formularze wniosków nie będą zawierać wstępnej propozycji rozliczenia.

Rozliczenia Tarczy 2.0 będą odbywać się w trzech etapach:

 • Rozliczenia małych i średnich firm

od 18 listopada 2021 r. do 15 stycznia 2022 r. PFR udostępni w bankowości elektronicznej formularz oświadczenia o rozliczeniu dla MŚP. Po upływie tego terminu formularz oświadczenia o rozliczeniu będzie niedostępny, a rozliczenie subwencji, co do zasady, niemożliwe.

 

 • Rozliczenia mikrofirm

od 19 stycznia do 28 lutego 2022 r. PFR udostępni w bankowości elektronicznej formularz oświadczenia o rozliczeniu dla mikrofirmy. Po upływie tego terminu formularz oświadczenia o rozliczeniu będzie niedostępny, a rozliczenie subwencji, co do zasady, niemożliwe.

 

 • Decyzje dotyczące umorzeń

W kwietniu 2022 r. PFR wyda firmom jedną z trzech decyzji, tj.:

 • określenie kwoty subwencji podlegającą zwolnieniu z obowiązku zwrotu (w tym o całkowitym umorzeniu),
 • wezwanie do zwrotu całej subwencji albo
 • informację o zidentyfikowaniu przez PFR okoliczności, które uniemożliwiają ustalenie wysokości subwencji podlegającej umorzeniu. Wówczas PFR poprosi beneficjenta o dalsze wyjaśnienia.

 

Ważną różnicą w stosunku do rozliczenia Tarczy Finansowej PFR 1.0 jest to, że termin złożenia oświadczenia o rozliczeniu nie następuje po roku od uzyskania subwencji, a termin wydania wskazanych wyżej decyzji przez PFR nie zależy od czasu złożenia oświadczenia.

 

Zasady rozliczenia MŚP

Całkowite umorzenie subwencji finansowej otrzymają MŚP, które łącznie spełnią oba poniższe warunki:

 • nieprzerwane utrzymanie działalności gospodarczej do 31 grudnia 2021 r.
 • oraz rozliczenie nadwyżki otrzymanej subwencji finansowej.

 

Przedsiębiorcy we wniosku o subwencję co do zasady prognozowali przychody oraz koszty stałe za okres od 1 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r. Dlatego też, w celu rozliczenia subwencji muszą podać rzeczywiste koszty stałe oraz wysokość przychodów dla tego okresu. Pomocny w wyliczeniu tej różnicy będzie specjalny kalkulator, z którego można skorzystać w formularzu rozliczenia. Beneficjent musi sprawdzić, czy  nastąpiła nadwyżka między wartością subwencji wyliczoną w oparciu o przewidywaną wartość kosztów stałych oraz wysokość spadku przychodów, a subwencją, którą otrzymaliby w oparciu o kwotę rzeczywistych kosztów stałych oraz rzeczywistą wysokość spadku przychodów. Jeśli taka nadwyżka występuje, beneficjent będzie musiał ją zwrócić do 31 stycznia 2022 r. na indywidualny rachunek wskazany w potwierdzeniu oświadczenia.

Ponadto, w celu poprawnego rozliczenia subwencji, przedsiębiorcy będą musieli załączyć do formularza oświadczenia o rozliczeniu pliki JPK w postaci xml wygenerowane z programu księgowego firmy (inny format nie zostanie przyjęty). W zależności od prowadzonej rachunkowości będą to pliki JPK_PKPIR lub JPK_KR. Należy przygotować osobne pliki za okres listopad-grudzień 2020 oraz styczeń-marzec 2021 r.

Należy pamiętać, że kwota wskazana w oświadczeniu o rozliczeniu nie musi równać się kwocie, która podlega zwrotowi na rzecz PFR. Jeśli przedsiębiorca częściowo spłacił subwencję przed terminem złożenia oświadczenia o rozliczeniu, powinien samodzielnie pomniejszyć kwotę wskazaną w oświadczeniu o wartość wszystkich dokonanych zwrotów w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0.

 

Zasady rozliczenia mikrofirm

Całkowite umorzenie subwencji finansowej otrzymają mikrofirmy, które łącznie spełnią oba poniższe warunki:

 • nieprzerwane utrzymanie działalności gospodarczej do 31 grudnia 2021 r.
 • oraz utrzymanie średniego poziomu zatrudnienia w 2021 r. w porównaniu do liczby pracowników, na których otrzymał subwencję.

PFR sprawdzi te warunki automatycznie na podstawie danych z ZUS, dlatego przedsiębiorca nie załącza do wniosku żadnych dokumentów i zaświadczeń.

Formularz oświadczenia o rozliczeniu dla mikrofirm zawiera numer rachunku, na który przedsiębiorca może wpłacić pieniądze z subwencji, jeśli chce je zwrócić przed wydaniem decyzji przez PFR. Spłaty dokonane przez mikrofirmę przed dniem wydania decyzji przez PFR pomniejszają saldo subwencji do umorzenia.

Wymagane oświadczenia i inne informacje

 • Firmy, które w trakcie wnioskowania o subwencję nie dołączyły poprawnych dokumentów o umocowaniu, odnajdą w formularzach dodatkowe pole, tzw. oświadczenie retrospektywne. Zaznaczając je będą poświadczać, że były umocowane do złożenia wniosku o udzielenie subwencji. Oprócz złożenia tego oświadczenia muszą dostarczyć do banku dokumenty potwierdzające umocowanie w ciągu 14 dni.
 • Firmy będą musiały potwierdzić w formularzu, że dokonały wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, jeśli nie zrobiły tego wcześniej,.
 • PKD, które beneficjent wpisuje w formularzu ma charakter informacyjny. Powinien on podać wiodące PKD firmy. Nie musi być ono związane z listą 54 kodów PKD, które warunkowały udział w programie.

Regulamin oraz niezbędne informacje o procesie rozliczania i umarzania subwencji dostępne będą na stronie www.pfr.pl.

Planowane szkolenia i informacje

Od listopada rozpoczną się szkolenia informacyjne dotyczące procesu umorzeń, o których informacje również będzie można znaleźć na stronie PFR. W razie pytań lub wątpliwości można też dzwonić na infolinię PFR pod numerem +22 703 43 00 (czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 17.00, opłata zgodnie z cennikiem operatora).

Stopka

Rozmiar czcionki

Dodatkowe opcje dostępności

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.